Havna


Inntian molo er én av tre havner på Inntian i tillegg til Staulvågen molo (privat) og Lamøyvågen (naturhavn). Den ble bygget som fiskerihavn i 1964.

Bukta båtforening Inntian ble slått sammen av de tidligere Inntian båtforening og Inntian fiskerihavnforening i januar 2019. Anlegget består av to flytekaiaer på totalt 75 meter med 21 båtplasser. Innafor moloen er det i tillegg en kommunal flytekai (skravert) til øyas renovasjon og av-/påstigning, en høy allmenningskai og en privat, liten flytekai. Det er dessverre ingen gjesteplasser tilgjengelig.

Værmelding for sjøen utafor moloen fra Yr.no

Vedtekter

Vedtekter for Bukta båtforening Inntian
Endret 26.7.2019

1. Formål

Bukta båtforening Inntian er en selveiende, ikke-økonomisk (ideell) og allmennyttig forening med formål å fremme det individuelle og samlende båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmenheten. Videre skal båtforeningen drifte og forvalte båtplasser i Bukta på Inntian. Foreningen vil legge til rette for aktivitet knyttet til padling, roing, dykking og seiling og samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets- og båtfolkets interesser. Bukta båtforening Inntian har et ikke fortjenestebasert formål. Et eventuelt overskudd kan i den utstrekning midlene ikke avsettes til framtidig oppfyllelse av foreningens behov, kun disponeres utenfor foreningen, innenfor rammen av foreningens formål og i regi av Bukta båtforening Inntian eller annen båtforening innenfor Frivillighetsregistrets rammer.

2. Anlegget

Defineres når båtforeningen eier fiskerihavna.

3. Medlemskap

Som medlem av foreningen kan opptas enhver person som er eier av båt eller er interessert i å ta del i foreningens virksomhet.
Medlemskap er personlig.
Det tildeles inntil én disposisjonsrett til båtplass pr medlemskap.
Medlemskap med ansiennitet og disposisjonsrett til båtplass kan overføres til annen person, både ved arv og salg.
Alle medlemmer har stemmerett.
Alle medlemmer betaler medlemsavgift fastsatt av årsmøte.
Alle som har båtplass betaler i tillegg båtplassavgift fastsatt av årsmøte.
Medlemmer som mister eller sier fra seg medlemskapet, mister også ansienniteten sin.
Krav om årlig medlemsavgift og båtplassleie sendes ut skriftlig i løpet av januar for kommende år, en skriftlig purring sendes ut. Avgifter må være betalt innen utgangen av april for å beholde stemmerett på kommende årsmøte. Avgifter må være betalt innen utgangen av juli for å beholde medlemskap.

4. Båtplasser

Ledige båtplasser tilbys skriftlig av styret til alle medlemmene, og disposisjonsretten tildeles deretter den med lengst ansiennitet som melder sin interesse innen 3 uker. Hvis flere interessenter har lik ansiennitet foretas det loddtrekning om hvem av dem som får tildelt plassen.

Styret forvalter og tildeler framleie av båtplasser. Ansiennitet gjelder også ved leie av båtplass. Utlån av båtplass med varighet inntil én uke kan avtales direkte mellom dem det angår uten godkjenning av styret.

5. Styre

Båtforeningen ledes av et styre på 3 personer. Leder velges for 2 år av gangen. Kasserer velges for 2 år av gangen. Sekretær velges for 2 år av gangen. Kasserer og sekretær velges i ulike år. Vara velges for 1 år av gangen. Varamedlem kan delta i alle styremøter, men har stemmerett bare hvis ett av de ordinære styremedlemmene ikke er tilstede.

Styret sørger for alle forretninger, ivaretar foreningens økonomi, har ansvaret for vedlikehold av alle anlegg og eiendeler, kaller inn til møter og legger fram for årsmøtet oppstilling over foreningens drift samt revidert regnskap for foregående år. Styret kan ikke foreta investeringer over 30.000,- kroner eller ta opp lån uten godkjennelse fra årsmøte. Styremøter holdes så ofte styreleder eller to av de andre styremedlemmene finner det nødvendig. For at styret kan ta avgjørelser i saker, må minst 3 av styremedlemmene være til stede.

6. Årsmøte

Det holdes årsmøte innen utgangen av juli hvert år, minst 50% av medlemmene må være representert for at årsmøtet skal være vedtaksdyktig.
Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, budsjett, innkomne forslag, valg av styremedlemmer, valg av to revisorer, valg av valgkomite, fastsetter størrelsen på de årlige avgifter og kontingenter.
Årsmøteavgjørelser blir avgjort med simpelt flertall.
Forslag om vedtektsendringer må ha minst 2/3-dels flertall av medlemsmassen. Medlemmer som ikke kan møte kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt må meddeles styret før stemmegivning.
Styret kan, om det finner det nødvendig eller når minst 1/3-del av medlemmene ønsker det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 30 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes med kortere frist, dog minst 14 dager. Saksliste og saksdokumenter må i begge tilfeller sendes til medlemmene senest 10 dager før årsmøte.

7. Dugnad

Medlemmene må enten delta på fellesdugnad eller selv gjøre vedlikeholdsoppgaver tildelt av styret eller betale en vedlikeholdsavgift fastsatt av årsmøtet.

8. Oppløsning

Foreningen kan oppløses bare når det blir vedtatt på ordinært årsmøte med minst 3/4-dels flertall. Ved oppløsning av foreningen og etter at alle kreditorer og medlemmer har fått tilbakebetalt sitt utestående, skal eiendelene fordeles blant andre frivillige organisasjoner med samme formål.